مرکز مخابرات منتظری تهران

شرکت های سرویس دهنده :

تعرفه سرویس اینترنت ADSL شرکت پیشگامان

1 ماهه
ترافیک 36 گیگا بایت
12,500 تومان

1 ماهه
ترافیک 60 گیگا بایت
20,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 96 گیگا بایت
25,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 135 گیگا بایت
35,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 180 گیگا بایت
40,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 450 گیگا بایت
50,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 3000 گیگا بایت
80,000 تومان

انسان و فناوری